ฉันจะได้รับอัตราความเสียหายต่างๆ หรือไม่ขึ้นอยู่กับว่าฉันถูกโจมตีหรือไม่?

มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ