บุคคลที่เริ่มใช้ภาษาที่ไม่เหมาะสม ไม่ได้ถูกแบน

มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ

ทีมของเราจะตรวจสอบและตรวจสอบสถานการณ์พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมและดำเนินการตามนั้น

ทั้งสองฝ่ายสามารถถูกจำกัดการละเมิดข้อกำหนดและบริการและทั้งสองฝ่ายสามารถถูกแบนได้เช่นกัน

ไม่ว่าใครจะเป็นผู้เริ่มเหตุการณ์หรือเสร็จสิ้น ก็ไม่แนะนำให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับสถานการณ์เหล่านั้น

พฤติกรรมอย่างต่อเนื่องอาจส่งผลให้เกิดข้อจำกัดที่นานขึ้น และหากรุนแรงอาจส่งผลให้มีการแบนถาวร

บทความในส่วนนี้