Chatbot - ช่องทางการสนับสนุนใหม่

มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ

ระบบตอบแชทอัตโนมัติหรือ Chatbot จะสามารถให้ความช่วยเหลือและการตอบกลับที่รวดเร็วมากขึ้นและรวมถึงการการแก้ไขปัญหาที่เร็วขึ้นด้วย อ่านบทความเพิ่มเติม: FAQ

บทความในส่วนนี้